Montifringilla nivalis - Schneefink
Chloris chloris - Grünfink

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band III, Tafel 41 - Gera, 1900
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de