Sylvia cantillans Bonelli. - Weißbartstrauchsänger
Cisticola juncidis - Cistensänger
Sitta neumayer - Felsenkleiber

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band II, Tafel 11a - Gera, 1897
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de