Sylvia atricapilla - Mönchsgrasmücke

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band II, Tafel 9 - Gera, 1897
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de