Calamodus schoenobaenus - Schilfrohrsänger
Calamodus aquaticus* - Binsenrohrsänger
Acrocephalus arundinaceus - Drosselrohrsänger

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band II, Tafel 2 - Gera, 1897
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de