Elanus caeruleus - Gleitaar

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band V, Tafel 24 - Gera, 1899
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de