Chettusia gregarius - Steppenkiebitz

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band VIII, Tafel 3 - Gera, 1902
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch - b-online@botanik.uni-hamburg.de