Diomedea melanophrys - Mollymauk - Schwarzbrauner Albatroß

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band XII, Tafel 1 - Gera, 1903
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de