Gelochelidon nilotica - Lachseeschwalbe
Sterna caspia - Raubseeschwalbe
Sterna sandvicensis - Brandseeschwalbe

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band XI, Tafel 17 - Gera, 1903
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de