Sterna bengalensis - Rüppelseeschwalbe
Sterna caspia - Raubseeschwalbe

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band XI, Tafel 15 - Gera, 1903
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de