Sterna albifrons - Zwergseeschwalbe
Sterna paradisea - Küstenseeschwalbe
Sterna hirundo - Flußseeschwalbe

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band XI, Tafel 13 - Gera, 1903
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de