Sterna hirundo - Flußseeschwalbe
Sterna dougallii - Rosenseeschwalbe
Sterna paradisea - Küstenseeschwalbe
Sterna albifrons - Zwergseeschwalbe

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band XI, Tafel 11 - Gera, 1903
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de