Tadorna tadorna - Brandgans

aus: NAUMANN, NATURGESCHICHTE DER VÖGEL MITTELEUROPAS: Band IX, Tafel 29 - Gera, 1902
digitale Bearbeitung : Peter v. Sengbusch -
b-online@botanik.uni-hamburg.de